Mayo 1, 2016 (Linggo)

IMG 0797

Pinagdiriwang natin ngayong Mayo Uno, 2016 ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa bilang pagpupugay sa natatanging papel ng uring manggagawa at anakpawis sa paglikha, pagbuhay at pagbabago ng lipunan.

Mula sa kanilang lakas-paggawa, sa kanilang pawis at dugo---nagpapakasasa ang mga ganid sa tubo at mga nabubuhay sa kaayusang mapanupil at magpagsamantala.

At mula sa kanilang sama-samang pagkilos upang pangunahan ang pagbaklas ng kanilang kadena ng pagkaalipin, ang uring manggagawa at anakpawis ang may pinakamatibay at pinakamatayog na pagsisikhay upang palayain ang iba pang binubusabos at inaapi sa ating lipunan.

Mayo Uno sa harap ng pagkalantad ng “Dilaw na Tuwid na Daan”

Ginugunita natin ang Araw ng Paggawa sa ating bayan sa kalagayang nagpapatuloy ang kahirapan at dustang kalagayan ng mga anakpawis at malawak na sambayanan sa ilalim ng lantad-na huwad na “Tuwid na Daan” ng dilawang rehimeng Aquino.

Hindi maikukubli ng mga binibidang “pag-unlad” at mga “programang reporma “ at “pantawid-gutom” ang sukdulang pagtitiis at pagkamuhi ng mamamayan sa paghahari ng dilawang gobyernong nagtaksil sa mga pangako nito sa kanyang mga “Boss”.

 

Mayo Uno at Banta ng Aklasang-Elektoral ng Mamamayan

Habang paparating ang pambansang halalan sa Mayo 9 at habang nakipagkarerahan sa mga pwesto sa gobyerno ang mga trapo, elitista at mandarambong na bihasa sa pagnanakaw at pambobola---nagbabanta ang daluyong ng “aklasang bayan” sa balota laban sa mga kinamuhian nilang mga kinatawan ng isang manhid, korap at inutil na rehimen.

Patunay ang patuloy na pagsadsad ng kandidato ni Aquino sa mga sarbey, at pagbulusok sa itaas ng pangunahing karibal nito na nangako ng pagbabago at kaligtasan ng bayan mula sa kumunoy ng kahirapan, sigalot, krimen, droga at korapsyon. Nandiyan din ang banta ng pagpanumbalik ng pasismo at diktadura na sumasakay at nagkukubli sa mga popular na sentimyento ng taumbayan para sa pagbabago at nananawagan ng pambansang pagkakaisa na hindi nakabatay sa hustisya—kahit sa mabilis at kamay-bakal na paraan.

 

Mayo Uno at Hamon sa Kilusang Bayan

Masalimuot at mapanghamon ang kalagayan sa pulitika ng bansa. Nakataya ang hinaharap ng kilusang bayan at pagsisikhay nating isulong at ipaglaban ang tunay na pagbabago tungo sa isang lipunang malaya, makatarungan at tunay na maunlad at maipagmamalaki natin sa ating mga anak.

Lumalahok tayo sa kampanyang elektoral bilang isa sa mga larangan ng ating pakikibaka. Hindi natin pinapayagang maging monopolyo ng mga naghahari-harian at mga maykapangyarihan ang halalan. Pinapatampok natin ang mga mahahalagang isyu ng bayan upang patuloy na abutin, pukawin at pakilusin ang mas malawak na kababayan nating lumalahok dito Tinataguyod natin ang mga progresibong mga kandidato at partidong taglay ang adhikain ng uring anakpawis at adyenda ng sambayanan. Sa kanilang hanay magmumula ang tunay na lingkod-bayan at binhi ng tunay na gobyerno ng masa at sambayanan na ating itatayo sa tamang panahon.

 

Mayo Uno at mga tungkulin natin sa hamon at banta ng sitwasyon

Ngayong Mayo Uno, ang Freedom from Debt Coalition (FDC) ay kapitbisig ng kilusan ng manggagawa at mamamayan sa pakikibaka at pagsisikhay upang mapangingibabaw at maipapanaig ang tunay na tinig at kagustuhan ng sambayanan sa larangang elektoral at lampas pa nito. Isang malaking tagumpay natin ang natamong malawak na progresibong pagkakaisa ng iba’t ibang kilusan para sa tunay na pagbabago at laban sa patuloy na paghahari ng mga trapo at elitistang paghahari na nagkukubli sa isang nakangiti nguni’t huwad na demokrasya ng iilan.

Tumampok sa mga pakikibakang masa at lalo na sa huling pambansang elektoral na debate ng mga tumatakbong pangulo ng gobyerno ang mga isyu ng kontraktwalisasyon at pagsasamantala sa uring manggagawa, krisis sa kalikasan, klima at kahirapan ng mangingisda, gutom ng magsasaka atbp. anakpawis. Ang mga kaganapang ito, at kabiguang itatwa ng mga trapo ang mga malubhang usaping ito---ay patunay ng sukdulang kahirapan at kalupitang dinaranas ng bayan sa kamay ng “dilaw na demokrasya” na hindi na nito kayang ikubli at pagtakpan.

Ngayong Araw ng matinding tag-init at tagtuyot ng Mayo Uno, nagbabantang sasambulat ang unos ng pagbalikwas. Maging handa at magkapit-bisig tayong akayin, himukin at samahan ang mga kababayan natin tungo sa tunay na landas ng pagbabago. Ito ang kagyat at kasalukuyang hamon sa Kilusang Manggagawa at buong progresibong kilusan ng sambayanan.

FDC Chapters

chapters