Ibaba ang presyo ng langis at kuryente!
Tanggalin ang VAT!
LIGHTS OFF JULY 20, 6:30-7PM


Sobrang taas na nga ang presyo ng langis dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa world market, lalo pa itong tumataas dahil sa pagpataw ni Gloria ng 12% na value added tax (VAT).

Dahil dito, nagtaasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kuryente, pamasahe, at iba pa. Ang diesel ay P37 na ngayon; P44 naman ang gasolina at ang LPG ay mahigit P500 na!

Maging ang kuryente ay may 12% VAT na rin. Kaya’t lalong tumaas ang singil sa kuryente. Halos P9/kwh na ito ngayon, doble na ng presyo nito bago naupo si Gloria Arroyo noong 2001. Malaking bahagi ng badyet ng pamilya ay napupunta na lang sa kuryente at kakarampot ang natitira para sa pagkain at iba pang gastusin.

Alam ni Gloria ang pahirap na dulot ng VAT sa produktong petrolyo at kuryente. Subalit pinili niyang isakripisyo ang mamamayan kapalit ng hangaring makalikom ng dagdag na pondo ang gobyerno ayon na rin sa dikta ng IMF at World Bank. Sinabi mismo ng Department of Finance na pitumpong porsyento (70%) ng kita mula sa VAT ay mapupunta lang sa pambayad utang. Marami sa mga utang na ito ay dahil sa madadayang kontrata at hindi natin napakinabangan.

Itigil ang pahirap. Tanggalin ang VAT! Tanggalin ang Gloria na nagpapahirap sa mamamayan! Magprotesta sa Hulyo 20. Lumabas sa kalsada. Mag-ingay. Patayin ang mga ilaw mula 6:30 hanggang 7 ng gabi.

FDC Chapters

chapters