Ana Maria Nemenzo
President, Freedom from Debt Coalition

Magandang umaga sa inyong lahat.

Lubos akong natutuwa at nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap sa paanyaya ng Freedom from Debt Coalition at ng mga kinatawan ng Preparatory Committee Committee-- Tambuyog Development Center, Institute for Popular Democracy, Management and Organizational Development for Empowerment, Inc., Legal Rights and Natural Resources Center. Inc. – Kasama sa Kalikasan, SARILAYA, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod, Confederation of Independent Unions (CIU), KALAYAAN! - Kasama Ka, Focus Philippines, at ng Philippine Network of Rural Development Initiatives (Philnet-RDI).

Napakalawak ng usapin sa tubig at lumalawak rin ang mga pormasyon, pagkilos at adbokasiya upang harapin ang iba’t ibang usaping bumabalot sa ating yamang-tubig—freshwater at marine. Ilan sa mga usapin at pagkilos na ito ay ang paghahanap ng solusyon sa maraming sigalot sa paggamit at pamamahala ng tubig. Paano nga ba natin titingnan ang samu’t saring aspeto ng water use at water rights, akses sa serbisyo sa tubig, mga isyung environmental at ecological, economic at financial? Sa gitna ng walang humpay na pagsasapribado ng mga serbisyong publiko, paano natin haharapin at tutugunan ang mga problema ukol sa pamamalakad ng serbisyo sa tubig at sanitasyon, pagbibigay ng sapat at mahusay na serbisyo, regulasyon, at paglalalaan ng puhunan para sa mga ito?

Isang natatanging okasyon ang araw na ito upang sama-sama nating tingnan, pag-aralan at pagkaisahan kung ano ang dapat nating gawin. Ngayon ang pagkakataon upang
  • palalimin at palawakin ang ating pag-unawa hinggil sa iba’t ibang framework o perspektiba sa tubig at mga balakid sa akses ng karaniwang mamayan sa tubig;
  • subukang magkaisa hinggil sa mga alternatiba at adbokasiya; at higit sa lahat
  • pagtibayin ang ating kooperasyon at koordinasyon bilang mga tagapagsulong ng mga adhikain hinggil sa tubig at sanitasyon.
Hinihikayat ko kayong seryosohin ang ating gawain sa loob ng tatlong araw. Makinig tayong mabuti at aktibong lumahok sa mga diskusyon, pag-aralan ang mga iba’t ibang references na nakahain sa atin at unawain ang iba’t ibang perspektiba at suliranin sa tubig. Mula rito sigurado akong tuluy-tuloy na ating pag-aaral, pagsusuri at pagkilos upang makamit ng taong-bayan ang nararapat na serbisyo bilang pagkilala sa ating karapatan sa tubig.

To our Asian friends, we welcome your solidarity as we hold this conference on freshwater. We thank you in advance for your inputs. We are aware of the formidable forces that dominate the global water sector and it is only through unity of various peoples around the globe that citizens can win the water war.

Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumugon sa aming paanyaya na mag-aral, magsuri, magkaisa at magpalakas ng ating hanay. Kung tayo ay magtutuluy-tuloy, lalong lalakas ang ating panawagang Water in People’s Hands! At siguradong ang ating gobyerno ay mapipilitang tumugon!

Ang tubig ay karapatan. Ang tubig ay serbisyo, hindi negosyo.

Wakasan ang pribatisasyon ng tubig!

Magandang umaga sa inyong lahat.

FDC Chapters

chapters